รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.1981.10
Title Some aspects of wiener integrals
Creator Utith Inprasit
Contributor Sawai Nualtaranee
Publisher Chulalongkorn University.
Publication Year 1981
Keyword Integral, Parameter estimation, อินทิกรัล, การประมาณค่าพารามิเตอร์
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6

บรรณานุกรม

Utith Inprasit และ Sawai Nualtaranee. (1981) Some aspects of wiener integrals. Chulalongkorn University.:ม.ป.ท.
Utith Inprasit และ Sawai Nualtaranee. 1981. Some aspects of wiener integrals. ม.ป.ท.:Chulalongkorn University.;
Utith Inprasit และ Sawai Nualtaranee. Some aspects of wiener integrals. ม.ป.ท.:Chulalongkorn University. 1981. Print.