รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.1978.9
Title ปริมาณนอร์มัล-พาราฟินจากน้ำมันในน้ำทะเลและตะกอนในอ่าวไทย
Creator วีรีย์ ศวิตชาติ
Contributor มนุวดี หังสพฤกษ์
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2521
Keyword การปนเปื้อนของน้ำมันในทะเล, น้ำมันรั่วไหล, Oil pollution of the sea
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6
Digital File #7

บรรณานุกรม

วีรีย์ ศวิตชาติ และ มนุวดี หังสพฤกษ์. (2521) ปริมาณนอร์มัล-พาราฟินจากน้ำมันในน้ำทะเลและตะกอนในอ่าวไทย. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
วีรีย์ ศวิตชาติ และ มนุวดี หังสพฤกษ์. 2521. ปริมาณนอร์มัล-พาราฟินจากน้ำมันในน้ำทะเลและตะกอนในอ่าวไทย. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
วีรีย์ ศวิตชาติ และ มนุวดี หังสพฤกษ์. ปริมาณนอร์มัล-พาราฟินจากน้ำมันในน้ำทะเลและตะกอนในอ่าวไทย. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521. Print.