รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.1978.8
Title ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทางสังคมกับสัมฤทธิผลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
Creator ปิญากรณ์ ชุตังกร
Contributor สมหวัง พิธิยานุวัฒน์
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2521
Keyword นักเรียน -- วิจัย, นักเรียนประถมศึกษา -- ไทย -- ปทุมธานี, Students -- Research, School children -- Thailand -- Patumthani
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6
Digital File #7

บรรณานุกรม

ปิญากรณ์ ชุตังกร,สมหวัง พิธิยานุวัฒน์. (2521) ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทางสังคมกับสัมฤทธิผลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
ปิญากรณ์ ชุตังกร,สมหวัง พิธิยานุวัฒน์. 2521. ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทางสังคมกับสัมฤทธิผลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
ปิญากรณ์ ชุตังกร,สมหวัง พิธิยานุวัฒน์. ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบทางสังคมกับสัมฤทธิผลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521. Print.