รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.1975.8
Title ผลของยาฉีดคุมกำเนิดดีโป เมดดรอกซีโปรเจสเตอโรน อาซีเตท (ดีโป โปรเวอรา) ที่มีต่อการหลั่งน้ำนมในหนูแม่ลูกอ่อน
Creator นงลักษณ์ สัตยาสถิต
Contributor Chaudhury, Ranjit Roy, พุฒิพงษ์ วรวุฒิ
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2518
Keyword ยาคุมกำเนิด, หนูที่เป็นสัตว์ทดลอง, Contraceptive drugs, Rats as laboratory animals
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6
Digital File #7

บรรณานุกรม

นงลักษณ์ สัตยาสถิต และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2518) ผลของยาฉีดคุมกำเนิดดีโป เมดดรอกซีโปรเจสเตอโรน อาซีเตท (ดีโป โปรเวอรา) ที่มีต่อการหลั่งน้ำนมในหนูแม่ลูกอ่อน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
นงลักษณ์ สัตยาสถิต และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2518. ผลของยาฉีดคุมกำเนิดดีโป เมดดรอกซีโปรเจสเตอโรน อาซีเตท (ดีโป โปรเวอรา) ที่มีต่อการหลั่งน้ำนมในหนูแม่ลูกอ่อน. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
นงลักษณ์ สัตยาสถิต และผู้แต่งคนอื่นๆ. ผลของยาฉีดคุมกำเนิดดีโป เมดดรอกซีโปรเจสเตอโรน อาซีเตท (ดีโป โปรเวอรา) ที่มีต่อการหลั่งน้ำนมในหนูแม่ลูกอ่อน. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518. Print.