รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.1975.6
Title การหาปริมาณก๊าซเรดอนในอากาศ
Creator ชำนาญ เต็มเมืองปัก
Contributor วิชัย หโยดม
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2518
Keyword เรดอน -- การวัด, การวัดทางกายภาพ, Radon -- Measurement, Physical measurements
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6
Digital File #7

บรรณานุกรม

ชำนาญ เต็มเมืองปัก และ วิชัย หโยดม. (2518) การหาปริมาณก๊าซเรดอนในอากาศ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
ชำนาญ เต็มเมืองปัก และ วิชัย หโยดม. 2518. การหาปริมาณก๊าซเรดอนในอากาศ. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
ชำนาญ เต็มเมืองปัก และ วิชัย หโยดม. การหาปริมาณก๊าซเรดอนในอากาศ. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518. Print.