รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.the.1975.3
Title แนวโน้มการเลือกวิชาเอกและวิชาโทของนักเรียนครู
Creator ปราณี วิชกูล
Contributor ประชุมสุข อาชวอำรุง
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2518
Keyword นักศึกษาครู, การฝึกหัดครู, Student teachers, Education -- Study and teaching
URL Website cuir.car.chula.ac.th
ดิจิตอลไฟล์ Digital File #1
Digital File #2
Digital File #3
Digital File #4
Digital File #5
Digital File #6

บรรณานุกรม

ปราณี วิชกูล,ประชุมสุข อาชวอำรุง. (2518) แนวโน้มการเลือกวิชาเอกและวิชาโทของนักเรียนครู. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
ปราณี วิชกูล,ประชุมสุข อาชวอำรุง. 2518. แนวโน้มการเลือกวิชาเอกและวิชาโทของนักเรียนครู. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
ปราณี วิชกูล,ประชุมสุข อาชวอำรุง. แนวโน้มการเลือกวิชาเอกและวิชาโทของนักเรียนครู. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2518. Print.