รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.res.2015.9
Title วัฒนธรรมดนตรีไทใหญ่ในรัฐชาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
Creator บุษกร บิณฑสันต์
Contributor ขำคม พรประสิทธิ์, พรประพิตร์ เผ่าสวัสดิ์, ภัทระ คมขำ
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2558
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7
Fulltext #8
Fulltext #9
Fulltext #10
Fulltext #11
Fulltext #12
Fulltext #13
Fulltext #14

บรรณานุกรม

บุษกร บิณฑสันต์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2558) วัฒนธรรมดนตรีไทใหญ่ในรัฐชาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
บุษกร บิณฑสันต์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2558. วัฒนธรรมดนตรีไทใหญ่ในรัฐชาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
บุษกร บิณฑสันต์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. วัฒนธรรมดนตรีไทใหญ่ในรัฐชาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. Print.