รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.res.2015.69
Title การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านโลจิสติกส์การค้าของประเทศไทยด้วยการปรับกฎระเบียบการค้าและโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าเพื่อรองรับการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและข้อตกลงด้านโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ
Creator จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2558
Keyword กฎระเบียบโลจิสติกส์ ,กฎระเบียบการค้า ,สินค้าข้ามแดน
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Abstract#2.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา, (2558) การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านโลจิสติกส์การค้าของประเทศไทยด้วยการปรับกฎระเบียบการค้าและโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าเพื่อรองรับการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและข้อตกลงด้านโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา, 2558. การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านโลจิสติกส์การค้าของประเทศไทยด้วยการปรับกฎระเบียบการค้าและโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าเพื่อรองรับการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและข้อตกลงด้านโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา, การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านโลจิสติกส์การค้าของประเทศไทยด้วยการปรับกฎระเบียบการค้าและโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐานทางการค้าเพื่อรองรับการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและข้อตกลงด้านโลจิสติกส์และการค้าระหว่างประเทศ. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558. Print.