รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.res.2013.91
Title โครงการการใช้เทคโนโลยีการเลี้ยงโคนมในโรงเรือนระบบปรับอากาศด้วยการระเหยของน้ำ สำหรับลดความเครียดจากความร้อนชื้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ผลผลิตน้ำนมและ สมรรถภาพทางการสืบพันธุ์ของแม่โคนมในฟาร์มขนาดใหญ่ภายใต้สภาพอากาศแบบร้อนชื้น
Creator ศิริวัฒน์ ทรวดทรง
Contributor 1. จันทร์เพ็ญ สุวิมลธีระบุตร
2. สมศักดิ์ ศรีซองเชษฐ์
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2556
Keyword การเลี้ยงโคนม ,โคนม ,ความเครียดจาดความร้อน ,สมรรถภาพทางระบบสืบพันธ์ุ ,ผลผลิตน้ำนม
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Abstract#2.pdf

บรรณานุกรม

ศิริวัฒน์ ทรวดทรง และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2556) โครงการการใช้เทคโนโลยีการเลี้ยงโคนมในโรงเรือนระบบปรับอากาศด้วยการระเหยของน้ำ สำหรับลดความเครียดจากความร้อนชื้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ผลผลิตน้ำนมและ สมรรถภาพทางการสืบพันธุ์ของแม่โคนมในฟาร์มขนาดใหญ่ภายใต้สภาพอากาศแบบร้อนชื้น. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
ศิริวัฒน์ ทรวดทรง และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2556. โครงการการใช้เทคโนโลยีการเลี้ยงโคนมในโรงเรือนระบบปรับอากาศด้วยการระเหยของน้ำ สำหรับลดความเครียดจากความร้อนชื้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ผลผลิตน้ำนมและ สมรรถภาพทางการสืบพันธุ์ของแม่โคนมในฟาร์มขนาดใหญ่ภายใต้สภาพอากาศแบบร้อนชื้น. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
ศิริวัฒน์ ทรวดทรง และผู้แต่งคนอื่นๆ. โครงการการใช้เทคโนโลยีการเลี้ยงโคนมในโรงเรือนระบบปรับอากาศด้วยการระเหยของน้ำ สำหรับลดความเครียดจากความร้อนชื้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ผลผลิตน้ำนมและ สมรรถภาพทางการสืบพันธุ์ของแม่โคนมในฟาร์มขนาดใหญ่ภายใต้สภาพอากาศแบบร้อนชื้น. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Print.