รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.res.2013.90
Title การศึกษาวิธีการสังเคราะห์และการประยุกต์สาร MCM-48 โดยใช้สารตั้งต้นไซลาเทรนผ่านกระบวนการโซล-เจล
Creator สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์
Contributor 1. อาภาณี เหลืองนฤมิตรชัย
2. รุจิรัตน์ ล่ิงลอยเลิศ
3. หัสญา มณีวรรณ
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2556
Keyword ไซลาเทรน ,ซิลิกาที่มีรูพลุนขนาดเล็ก ,ประสิทธิภาพการเร่งปฏิกิริยา
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Abstract#2.pdf

บรรณานุกรม

สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2556) การศึกษาวิธีการสังเคราะห์และการประยุกต์สาร MCM-48 โดยใช้สารตั้งต้นไซลาเทรนผ่านกระบวนการโซล-เจล. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2556. การศึกษาวิธีการสังเคราะห์และการประยุกต์สาร MCM-48 โดยใช้สารตั้งต้นไซลาเทรนผ่านกระบวนการโซล-เจล. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การศึกษาวิธีการสังเคราะห์และการประยุกต์สาร MCM-48 โดยใช้สารตั้งต้นไซลาเทรนผ่านกระบวนการโซล-เจล. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Print.