รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.res.2013.89
Title โครงการ ระบบภูมิคุ้มกันอินเนตในช่องปากที่มีต่อไวรัส
Creator รังสินี มหานนท์
Contributor 1. อรุณี ธิติธัญญานนท์
2. เกศกัญญา สัพพะเลข
3. กนกพร พะลัง
4. พรพรรณ พิบูลย์รัตนกิจ
5. ภัทรนฤน กาญจนบุษย์
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2556
Keyword แอลฟา-ดิเฟนซิน ,ภาวะธำรงดุล ,การต้านไวรัส
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Abstract#2.pdf

บรรณานุกรม

รังสินี มหานนท์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2556) โครงการ ระบบภูมิคุ้มกันอินเนตในช่องปากที่มีต่อไวรัส. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
รังสินี มหานนท์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2556. โครงการ ระบบภูมิคุ้มกันอินเนตในช่องปากที่มีต่อไวรัส. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
รังสินี มหานนท์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. โครงการ ระบบภูมิคุ้มกันอินเนตในช่องปากที่มีต่อไวรัส. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Print.