รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.res.2013.88
Title สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา : นัยยะทางทฤษฎีและวัฒนธรรม
Creator โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2556
Keyword ทรัพย์สินทางปปัญญา ,วัฒนธรรม ,สิทธิในทรัพย์
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Abstract#2.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์, (2556) สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา : นัยยะทางทฤษฎีและวัฒนธรรม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์, 2556. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา : นัยยะทางทฤษฎีและวัฒนธรรม. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์, สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา : นัยยะทางทฤษฎีและวัฒนธรรม. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Print.