รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.res.2012.113
Title โครงการ การพัฒนากระบวนการผลิตตัวดูดซับจำพวก "โมเลกูลาร์ซีฟ" จากเถ้าลอยของโรงไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ในการดูดซับน้ำออกจากเอทานอลสำหรับกระบวนการผลิตแก๊สโซฮอล์
Creator ประเสริฐ ภวสันต์
Contributor 1. นาวิก วิริยะเอี่ยมพิกุล
2. นวดล เหล่าศิริพจน์
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2555
Keyword โมเลกูลาร์ซีฟ ,การผลิตแก๊สโซฮอล์ ,แก๊สโซฮอล์
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Abstract#2.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

ประเสริฐ ภวสันต์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2555) โครงการ การพัฒนากระบวนการผลิตตัวดูดซับจำพวก "โมเลกูลาร์ซีฟ" จากเถ้าลอยของโรงไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ในการดูดซับน้ำออกจากเอทานอลสำหรับกระบวนการผลิตแก๊สโซฮอล์. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
ประเสริฐ ภวสันต์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2555. โครงการ การพัฒนากระบวนการผลิตตัวดูดซับจำพวก "โมเลกูลาร์ซีฟ" จากเถ้าลอยของโรงไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ในการดูดซับน้ำออกจากเอทานอลสำหรับกระบวนการผลิตแก๊สโซฮอล์. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
ประเสริฐ ภวสันต์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. โครงการ การพัฒนากระบวนการผลิตตัวดูดซับจำพวก "โมเลกูลาร์ซีฟ" จากเถ้าลอยของโรงไฟฟ้าเพื่อใช้ประโยชน์ในการดูดซับน้ำออกจากเอทานอลสำหรับกระบวนการผลิตแก๊สโซฮอล์. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.