รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.res.2012.112
Title โครงการอณูไวรัสวิทยาของไวรัสตับอักเสบบีและซี ที่สัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งตับและ การตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาต้านไวรัส
Creator พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์
Contributor ยง ภู่วรวรรณ
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2555
Keyword ไวรัสตับอักเสบบี ,มะเร็งตับ ,การรักษาด้วยยาต้านไวรัส
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf
Abstract#2.pdf

บรรณานุกรม

พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์,ยง ภู่วรวรรณ. (2555) โครงการอณูไวรัสวิทยาของไวรัสตับอักเสบบีและซี ที่สัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งตับและ การตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาต้านไวรัส. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์,ยง ภู่วรวรรณ. 2555. โครงการอณูไวรัสวิทยาของไวรัสตับอักเสบบีและซี ที่สัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งตับและ การตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาต้านไวรัส. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์,ยง ภู่วรวรรณ. โครงการอณูไวรัสวิทยาของไวรัสตับอักเสบบีและซี ที่สัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งตับและ การตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาต้านไวรัส. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print.