รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.res.2010.8
Title การผลิตน้ำตาลจากผักตบชวาเพื่อใช้เป็นสารตั้งต้นสำหรับผลิตเอทานอล /
Creator ศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล
Contributor วีระชัย บัญชรเทวกุล, กาญจนา กิติดี
Publisher คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2553
Keyword น้ำตาล, ผักตบชวา, เอทานอล
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6

บรรณานุกรม

ศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2553) การผลิตน้ำตาลจากผักตบชวาเพื่อใช้เป็นสารตั้งต้นสำหรับผลิตเอทานอล /. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,:ม.ป.ท.
ศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2553. การผลิตน้ำตาลจากผักตบชวาเพื่อใช้เป็นสารตั้งต้นสำหรับผลิตเอทานอล /. ม.ป.ท.:คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,;
ศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล และผู้แต่งคนอื่นๆ. การผลิตน้ำตาลจากผักตบชวาเพื่อใช้เป็นสารตั้งต้นสำหรับผลิตเอทานอล /. ม.ป.ท.:คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.