รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.res.2010.121
Title โครงการ“การขึ้นรูปและสมบัติของของผสมพอลิแลกติกแอซิดกับแป้งมันสำปะหลัง”
Creator มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2553
Keyword แป้งมันสำปะหลัง ,วัสดุจากธรรมชาติ ,พอลิแลคติกแอซิด
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Abstract#2.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์, (2553) โครงการ“การขึ้นรูปและสมบัติของของผสมพอลิแลกติกแอซิดกับแป้งมันสำปะหลัง”. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์, 2553. โครงการ“การขึ้นรูปและสมบัติของของผสมพอลิแลกติกแอซิดกับแป้งมันสำปะหลัง”. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์, โครงการ“การขึ้นรูปและสมบัติของของผสมพอลิแลกติกแอซิดกับแป้งมันสำปะหลัง”. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.