รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.res.2009.134
Title โครงการสถาบันศึกษานโยบายที่ดิน
Creator อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์
Contributor 1. ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์
2. เรวดี จรุงรัตนาพงศ์
3. อมรเทพ ณ บางช้าง
4. ภัทรียา เทพขจร
5. อารียา มนัสบุญเพิ่มพูล
6. กัลยาณี พรพิเนตพงศ์
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2552
Keyword ที่ดิน ,นโยบายที่ดิน ,ทรัพยากรที่ดิน
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2552) โครงการสถาบันศึกษานโยบายที่ดิน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2552. โครงการสถาบันศึกษานโยบายที่ดิน. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. โครงการสถาบันศึกษานโยบายที่ดิน. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.