รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.res.2009.133
Title โครงการจริยศาสตร์แห่งความอาทรในขงจื๊อ
Creator เหมือนมาด มุกข์ประดิษฐ์
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2552
Keyword ขงจื๊อ ,มนุษยธรรม ,ขนบจารีต
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Abstract#2.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

เหมือนมาด มุกข์ประดิษฐ์, (2552) โครงการจริยศาสตร์แห่งความอาทรในขงจื๊อ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
เหมือนมาด มุกข์ประดิษฐ์, 2552. โครงการจริยศาสตร์แห่งความอาทรในขงจื๊อ. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
เหมือนมาด มุกข์ประดิษฐ์, โครงการจริยศาสตร์แห่งความอาทรในขงจื๊อ. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.