รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.res.2009.132
Title วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ ครั้งที่ 1
Creator ทวีศักดิ์ เผือกสม
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2552
Keyword วรรณคดี ,วรรณคดีเปรียบเทียบ ,ลิ้น
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

ทวีศักดิ์ เผือกสม, (2552) วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ ครั้งที่ 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
ทวีศักดิ์ เผือกสม, 2552. วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ ครั้งที่ 1. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
ทวีศักดิ์ เผือกสม, วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ ครั้งที่ 1. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552. Print.