รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.res.2008.135
Title โครงการผลของขมิ้นชันในการเป็นสารต้านการอักเสบ สารต้านการติดเชื้อ ในหนูที่มีการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพลอไร และสารต้านมะเร็งในหนูนูดไมส์ที่ได้รับการปลูกถ่ายเซลล์มะเร็งตับ
Creator ดวงพร วีระวัฒกานนท์
Contributor 1. สุทธิลักษณ์ ปทุมราช
2. นฤมล คล้ายแก้ว
3. ธนิษฐา ฉัตรสุวรรณ
4. โสรดา กนกพานนท์
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2551
Keyword ขมิ้นชัน ,สารต้านการอักเสบ ,สารต้านการติดเชื้อ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Abstract#2.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

ดวงพร วีระวัฒกานนท์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2551) โครงการผลของขมิ้นชันในการเป็นสารต้านการอักเสบ สารต้านการติดเชื้อ ในหนูที่มีการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพลอไร และสารต้านมะเร็งในหนูนูดไมส์ที่ได้รับการปลูกถ่ายเซลล์มะเร็งตับ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
ดวงพร วีระวัฒกานนท์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2551. โครงการผลของขมิ้นชันในการเป็นสารต้านการอักเสบ สารต้านการติดเชื้อ ในหนูที่มีการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพลอไร และสารต้านมะเร็งในหนูนูดไมส์ที่ได้รับการปลูกถ่ายเซลล์มะเร็งตับ. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
ดวงพร วีระวัฒกานนท์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. โครงการผลของขมิ้นชันในการเป็นสารต้านการอักเสบ สารต้านการติดเชื้อ ในหนูที่มีการติดเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพลอไร และสารต้านมะเร็งในหนูนูดไมส์ที่ได้รับการปลูกถ่ายเซลล์มะเร็งตับ. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.