รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.res.2007.49
Title การพัฒนาเครื่องอ่าน ทีแอลดี /
Creator เดโช ทองอร่าม
Contributor จินตนา เหล่าไพบูลย์, เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์
Publisher คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2550
Keyword เครื่องอ่านทีแอลดี, รังสีเอกซ์, รังสีแกมมา
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

เดโช ทองอร่าม และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2550) การพัฒนาเครื่องอ่าน ทีแอลดี /. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,:ม.ป.ท.
เดโช ทองอร่าม และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2550. การพัฒนาเครื่องอ่าน ทีแอลดี /. ม.ป.ท.:คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,;
เดโช ทองอร่าม และผู้แต่งคนอื่นๆ. การพัฒนาเครื่องอ่าน ทีแอลดี /. ม.ป.ท.:คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print.