รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.res.2005.61
Title รูปแบบการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย
Creator วิศณุทรัพย์สมพล
Contributor 1. อุษณีย์ ยศยิ่งยวด
2. ภาสวรรณ สกุลสุจิราภา
3. มงคล แก้วมหา
4. อนุรักษ์ บรรณศักดิ์
5. ปภาวี กิตติกานต์วงศ์
Publisher สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2548
Keyword ทรัพย์สินทางปัญญา ,เจ้าของสิทธิ ,การจัดการของผลประโยชน์
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Abstract#2.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf

บรรณานุกรม

วิศณุทรัพย์สมพล และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2548) รูปแบบการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย. สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
วิศณุทรัพย์สมพล และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2548. รูปแบบการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย. ม.ป.ท.:สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
วิศณุทรัพย์สมพล และผู้แต่งคนอื่นๆ. รูปแบบการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย. ม.ป.ท.:สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print.