รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.res.2003.48
Title การพัฒนาระบบรับรองความปลอดภัยจาก FMD ตลอดขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์สุกร
Creator วันทนีย์ กัลล์ประวิทธ์
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2546
Keyword ผลิตภัณฑ์สุกร ,ความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ ,โรคปากและเท้าเปื่อย
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

วันทนีย์ กัลล์ประวิทธ์, (2546) การพัฒนาระบบรับรองความปลอดภัยจาก FMD ตลอดขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์สุกร. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
วันทนีย์ กัลล์ประวิทธ์, 2546. การพัฒนาระบบรับรองความปลอดภัยจาก FMD ตลอดขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์สุกร. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
วันทนีย์ กัลล์ประวิทธ์, การพัฒนาระบบรับรองความปลอดภัยจาก FMD ตลอดขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์สุกร. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.