รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.res.2003.10
Title เวทีสาธารณะ : จับกระแส Earth Summit 2 สู่สังคมไทย /
Creator สมพร กมลศิริพิชัยพร
Contributor สิตานนท์ เจษฎาพิพัฒน์, อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
Publisher สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2546
Keyword เวทีสาธารณะ, การพัฒนาเศรษฐกิจ, การพัฒนาแบบยั่งยืน
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

สมพร กมลศิริพิชัยพร และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2546) เวทีสาธารณะ : จับกระแส Earth Summit 2 สู่สังคมไทย /. สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,:ม.ป.ท.
สมพร กมลศิริพิชัยพร และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2546. เวทีสาธารณะ : จับกระแส Earth Summit 2 สู่สังคมไทย /. ม.ป.ท.:สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,;
สมพร กมลศิริพิชัยพร และผู้แต่งคนอื่นๆ. เวทีสาธารณะ : จับกระแส Earth Summit 2 สู่สังคมไทย /. ม.ป.ท.:สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print.