รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.res.2001.9
Title การตรวจสอบและรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ : วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันการตรวจสอบ และรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย /
Creator พรชัย สิทธิศรัณย์กุล
Contributor Pornchai Sithisarankul
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
Publication Year 2544
Keyword อาชีวอนามัย, สิ่งแวดล้อม, ห้องปฏิบัติการ
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1

บรรณานุกรม

พรชัย สิทธิศรัณย์กุล และ Pornchai Sithisarankul. (2544) การตรวจสอบและรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ : วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันการตรวจสอบ และรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย /. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,:ม.ป.ท.
พรชัย สิทธิศรัณย์กุล และ Pornchai Sithisarankul. 2544. การตรวจสอบและรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ : วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันการตรวจสอบ และรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,;
พรชัย สิทธิศรัณย์กุล และ Pornchai Sithisarankul. การตรวจสอบและรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการ : วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันการตรวจสอบ และรับรองคุณภาพห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย /. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.