รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.res.2000.9
Title ลุกขึ้นสู้ : ขบวนการประชาชนร่วมสมัย
Creator ผาสุก พงษ์ไพจิตร
Contributor 1. กฤตยา อาชวนิจกุล
2. กนกวรรณ ธราวรรณ
3. วรวิทย์ เจริญเลิศ
4. นลินี ตันธุวนิตย์
5. ศิริพร โคตะวินนท์
6. สุไลพร ชลวิไล
7. ศยามล ไกยูรวงศ์
8. ประภาส ปิ่นตบแต่ง
9. กฤษฎา บุญชัย
10. มณีรัตน์ มิตรปราสาท
11. อนุสรณ์ อุณโณ
12. ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ
13. นวลน้อย ตรีรัตน์
14. จรัล ดิษฐาภิชัย
15. นฤมล ทับจุมพล
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2543
Keyword ขบวนการสังคม ,การเมือง ,สังคมไทย
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

ผาสุก พงษ์ไพจิตร และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2543) ลุกขึ้นสู้ : ขบวนการประชาชนร่วมสมัย. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
ผาสุก พงษ์ไพจิตร และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2543. ลุกขึ้นสู้ : ขบวนการประชาชนร่วมสมัย. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
ผาสุก พงษ์ไพจิตร และผู้แต่งคนอื่นๆ. ลุกขึ้นสู้ : ขบวนการประชาชนร่วมสมัย. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.