รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.res.2000.10
Title โครงการศึกษานำร่อง โครงการ SCENARIO ประเทศไทย
Creator จุมพล พูลภัทรชีวิน
Contributor 1. เฉลิม คูหาวิชานันท์
2. ณัฐชัย ใบเงิน
3. อนุช อาภาภิรม
4. เรือรบ เมืองมั่น
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2543
Keyword โครงการศึกษานำร่อง ,โครงการ SCENARIO
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

จุมพล พูลภัทรชีวิน และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2543) โครงการศึกษานำร่อง โครงการ SCENARIO ประเทศไทย. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
จุมพล พูลภัทรชีวิน และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2543. โครงการศึกษานำร่อง โครงการ SCENARIO ประเทศไทย. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
จุมพล พูลภัทรชีวิน และผู้แต่งคนอื่นๆ. โครงการศึกษานำร่อง โครงการ SCENARIO ประเทศไทย. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.