รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.res.1999.5
Title โครงการประมวลองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาการวิจัยเศรษฐกิจ
Creator อิศรา ศานติศาสน์
Contributor 1. เทพณรงค์ นพกรวิเศษ
2. รัชนี ศรีบุญเที่ยง
3. ฐิติวรรณ ศรีเจริญ
4. สุวัทนา ขวัญคำ
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2542
Keyword การวิจัยเศรษฐกิจ ,การพัฒนาเศรษฐกิจ ,เศรษฐกิจ
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

อิศรา ศานติศาสน์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2542) โครงการประมวลองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาการวิจัยเศรษฐกิจ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
อิศรา ศานติศาสน์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2542. โครงการประมวลองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาการวิจัยเศรษฐกิจ. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
อิศรา ศานติศาสน์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. โครงการประมวลองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาการวิจัยเศรษฐกิจ. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.