รหัสดีโอไอ 10.14457/CU.res.1715.1
Title โครงการ ทัตนะคติการป้องกันภาวะไตวายเรื้อรังขั้นสุดท้าย โครงการ ในโรคไตอักเสบจากเบาหวาน : ยุทธศาสตร์การรักษาแนวใหม่
Creator นริสา ฟู่ตระกูล
Publisher จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Publication Year 2258
Keyword โรคไตอักเสบ ,โรคหลอดเลือดจุลภาคไต ,การฟื้นฟูไต ,โรคเบาหวาน
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

นริสา ฟู่ตระกูล, (2258) โครงการ ทัตนะคติการป้องกันภาวะไตวายเรื้อรังขั้นสุดท้าย โครงการ ในโรคไตอักเสบจากเบาหวาน : ยุทธศาสตร์การรักษาแนวใหม่. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:ม.ป.ท.
นริสา ฟู่ตระกูล, 2258. โครงการ ทัตนะคติการป้องกันภาวะไตวายเรื้อรังขั้นสุดท้าย โครงการ ในโรคไตอักเสบจากเบาหวาน : ยุทธศาสตร์การรักษาแนวใหม่. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;
นริสา ฟู่ตระกูล, โครงการ ทัตนะคติการป้องกันภาวะไตวายเรื้อรังขั้นสุดท้าย โครงการ ในโรคไตอักเสบจากเบาหวาน : ยุทธศาสตร์การรักษาแนวใหม่. ม.ป.ท.:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2258. Print.