รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2013.99
Title การปรับปรุงคุณภาพสีและลักษณะเนื้อสัมผัสของลำไยอบแห้ง ด้วยเทคโนโลยีการแทรกซึมภายใต้สุญญากาศ
Creator เกวลิน หอมหวล
Contributor ไพโรจน์ วิริยจารี
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Publication Year 2556
Keyword ลำไยอบแห้ง ,เทคโนโลยีการแทรกซึม ,การปรับปรุงคุณภาพ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

เกวลิน หอมหวล,ไพโรจน์ วิริยจารี. (2556) การปรับปรุงคุณภาพสีและลักษณะเนื้อสัมผัสของลำไยอบแห้ง ด้วยเทคโนโลยีการแทรกซึมภายใต้สุญญากาศ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:ม.ป.ท.
เกวลิน หอมหวล,ไพโรจน์ วิริยจารี. 2556. การปรับปรุงคุณภาพสีและลักษณะเนื้อสัมผัสของลำไยอบแห้ง ด้วยเทคโนโลยีการแทรกซึมภายใต้สุญญากาศ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;
เกวลิน หอมหวล,ไพโรจน์ วิริยจารี. การปรับปรุงคุณภาพสีและลักษณะเนื้อสัมผัสของลำไยอบแห้ง ด้วยเทคโนโลยีการแทรกซึมภายใต้สุญญากาศ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556. Print.