รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2013.98
Title การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและพลังงานสำหรับหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Creator จารุวรรณ มั่นอ่ำ
Contributor ณัฐนี วรยศ
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Publication Year 2556
Keyword ก๊าซเรือนกระจก ,พลังงาน ,หอพักนักศึกษา
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

จารุวรรณ มั่นอ่ำ,ณัฐนี วรยศ. (2556) การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและพลังงานสำหรับหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:ม.ป.ท.
จารุวรรณ มั่นอ่ำ,ณัฐนี วรยศ. 2556. การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและพลังงานสำหรับหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;
จารุวรรณ มั่นอ่ำ,ณัฐนี วรยศ. การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและพลังงานสำหรับหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556. Print.