รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2013.97
Title ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสมัครประกันสังคมมาตรา 40 ของผู้ทำงานที่บ้านในจังหวัดเชียงใหม่
Creator พิชญ์สินี ศรีเดช
Contributor วรวิทย์ เจริญเลิศ
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Publication Year 2556
Keyword ประกันสังคมมาตรา 40 ,การตัดสินใจ ,ผู้ทำงานที่บ้าน
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

พิชญ์สินี ศรีเดช,วรวิทย์ เจริญเลิศ. (2556) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสมัครประกันสังคมมาตรา 40 ของผู้ทำงานที่บ้านในจังหวัดเชียงใหม่. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:ม.ป.ท.
พิชญ์สินี ศรีเดช,วรวิทย์ เจริญเลิศ. 2556. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสมัครประกันสังคมมาตรา 40 ของผู้ทำงานที่บ้านในจังหวัดเชียงใหม่. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;
พิชญ์สินี ศรีเดช,วรวิทย์ เจริญเลิศ. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสมัครประกันสังคมมาตรา 40 ของผู้ทำงานที่บ้านในจังหวัดเชียงใหม่. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556. Print.