รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2013.101
Title ผลของปริมาณมีเทนในก๊าซไบโอมีเทนอัดและจังหวะเวลาการจุดระเบิดล่วงหน้าต่อสมรรถนะเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
Creator ชุติพันธุ์ จิตต์จำนง
Contributor พฤกษ์ อักกะรังสี
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Publication Year 2556
Keyword ก๊าซไบโอมีเทน ,มีเทน ,เครื่องยนต์แก๊สโซลีน
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf
Abstract#1.pdf
Abstract#2.pdf
Abstract#3.pdf
Abstract#4.pdf
Abstract#5.pdf
Abstract#6.pdf
Abstract#7.pdf
Abstract#8.pdf
Abstract#9.pdf
Abstract#10.pdf

บรรณานุกรม

ชุติพันธุ์ จิตต์จำนง,พฤกษ์ อักกะรังสี. (2556) ผลของปริมาณมีเทนในก๊าซไบโอมีเทนอัดและจังหวะเวลาการจุดระเบิดล่วงหน้าต่อสมรรถนะเครื่องยนต์แก๊สโซลีน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:ม.ป.ท.
ชุติพันธุ์ จิตต์จำนง,พฤกษ์ อักกะรังสี. 2556. ผลของปริมาณมีเทนในก๊าซไบโอมีเทนอัดและจังหวะเวลาการจุดระเบิดล่วงหน้าต่อสมรรถนะเครื่องยนต์แก๊สโซลีน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;
ชุติพันธุ์ จิตต์จำนง,พฤกษ์ อักกะรังสี. ผลของปริมาณมีเทนในก๊าซไบโอมีเทนอัดและจังหวะเวลาการจุดระเบิดล่วงหน้าต่อสมรรถนะเครื่องยนต์แก๊สโซลีน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556. Print.