รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2009.258
Title การลดภาวะไม่อยู่นิ่งในเด็กออทิสติก โดยใช้เทคนิคสโนซีเล็น /
Creator สุดธิดา ติณะมาศ
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2552
Keyword เด็กออทิสติก, สโนซีเล็น, ภาวะไม่อยู่นิ่ง
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

สุดธิดา ติณะมาศ. (2552) การลดภาวะไม่อยู่นิ่งในเด็กออทิสติก โดยใช้เทคนิคสโนซีเล็น /. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
สุดธิดา ติณะมาศ. 2552. การลดภาวะไม่อยู่นิ่งในเด็กออทิสติก โดยใช้เทคนิคสโนซีเล็น /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
สุดธิดา ติณะมาศ. การลดภาวะไม่อยู่นิ่งในเด็กออทิสติก โดยใช้เทคนิคสโนซีเล็น /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552. Print.