รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2009.211
Title การพาสเจอไรซ์น้ำบัวบก โดยการให้ความร้อนแบบโอห์มิก /
Creator จุฑาทิพย์ ถาบุญเป็ง
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2552
Keyword พาสเจอร์ไรส์, น้ำบัวบกพาสเจอร์ไรส์, บัวบก, ความร้อน
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

จุฑาทิพย์ ถาบุญเป็ง. (2552) การพาสเจอไรซ์น้ำบัวบก โดยการให้ความร้อนแบบโอห์มิก /. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
จุฑาทิพย์ ถาบุญเป็ง. 2552. การพาสเจอไรซ์น้ำบัวบก โดยการให้ความร้อนแบบโอห์มิก /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
จุฑาทิพย์ ถาบุญเป็ง. การพาสเจอไรซ์น้ำบัวบก โดยการให้ความร้อนแบบโอห์มิก /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552. Print.