รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2009.200
Title การพัฒนาแยมเสาวรส โดยใช้เพกทินจากเปลือกเสาวรส /
Creator วิศนี วรรณนิยม
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2552
Keyword แยม, เพกติน, กะทกรกฝรั่ง
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

วิศนี วรรณนิยม. (2552) การพัฒนาแยมเสาวรส โดยใช้เพกทินจากเปลือกเสาวรส /. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
วิศนี วรรณนิยม. 2552. การพัฒนาแยมเสาวรส โดยใช้เพกทินจากเปลือกเสาวรส /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
วิศนี วรรณนิยม. การพัฒนาแยมเสาวรส โดยใช้เพกทินจากเปลือกเสาวรส /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552. Print.