รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2008.894
Title ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อลักษณะของถั่วงอก /
Creator เสาวนีย์ มีทรัพย์
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2551
Keyword ถั่วงอก, สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

เสาวนีย์ มีทรัพย์. (2551) ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อลักษณะของถั่วงอก /. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
เสาวนีย์ มีทรัพย์. 2551. ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อลักษณะของถั่วงอก /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
เสาวนีย์ มีทรัพย์. ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อลักษณะของถั่วงอก /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551. Print.