รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2007.368
Title การสังเคราะห์เส้นใยนาโนซิงก์ออกไซด์เรียงตัวในแนวดิ่ง โดยการตกสะสมด้วยการเผาด้วยกระแสไฟฟ้า และการระเหิดด้วยวิธีคาร์โบเทอร์มอล /
Creator อัครินทร์ อินทนิเวศน์
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2550
Keyword กระแสไฟฟ้า, นาโนซิงค์ออกไซด์, การระเหิด
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

อัครินทร์ อินทนิเวศน์. (2550) การสังเคราะห์เส้นใยนาโนซิงก์ออกไซด์เรียงตัวในแนวดิ่ง โดยการตกสะสมด้วยการเผาด้วยกระแสไฟฟ้า และการระเหิดด้วยวิธีคาร์โบเทอร์มอล /. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
อัครินทร์ อินทนิเวศน์. 2550. การสังเคราะห์เส้นใยนาโนซิงก์ออกไซด์เรียงตัวในแนวดิ่ง โดยการตกสะสมด้วยการเผาด้วยกระแสไฟฟ้า และการระเหิดด้วยวิธีคาร์โบเทอร์มอล /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
อัครินทร์ อินทนิเวศน์. การสังเคราะห์เส้นใยนาโนซิงก์ออกไซด์เรียงตัวในแนวดิ่ง โดยการตกสะสมด้วยการเผาด้วยกระแสไฟฟ้า และการระเหิดด้วยวิธีคาร์โบเทอร์มอล /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550. Print.