รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2006.68
Title การประเมินมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ /
Creator วราภรณ์ งามสมสุข
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2549
Keyword การท่องเที่ยวเชิงเกษตร, สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
ISBN 974-9894-23-5
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

วราภรณ์ งามสมสุข. (2549) การประเมินมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ /. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
วราภรณ์ งามสมสุข. 2549. การประเมินมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
วราภรณ์ งามสมสุข. การประเมินมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549. Print.