รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2005.298
Title ความพร้อมของโรงพยาบาลชุมชนในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อโรคไข้หวัดนกในคน /
Creator ศิริพร จิระศักดิ์
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2548
Keyword ไข้หวัดนก, โรงพยาบาลชุมชน
ISBN 974-9887-20-4
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ศิริพร จิระศักดิ์. (2548) ความพร้อมของโรงพยาบาลชุมชนในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อโรคไข้หวัดนกในคน /. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
ศิริพร จิระศักดิ์. 2548. ความพร้อมของโรงพยาบาลชุมชนในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อโรคไข้หวัดนกในคน /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
ศิริพร จิระศักดิ์. ความพร้อมของโรงพยาบาลชุมชนในการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อโรคไข้หวัดนกในคน /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548. Print.