รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2005.229
Title การเสริมสารปรับสมดุลสารละลายไฟฟ้าในอาหารโปรตีนต่ำ สำหรับสุกรระยะรุ่นถึงขุน /
Creator เกษมสุข สุขเกษม
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2548
Keyword สุกร, อาหารสัตว์, สารละลายไฟฟ้า
ISBN 974-9888-75-8
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

เกษมสุข สุขเกษม. (2548) การเสริมสารปรับสมดุลสารละลายไฟฟ้าในอาหารโปรตีนต่ำ สำหรับสุกรระยะรุ่นถึงขุน /. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
เกษมสุข สุขเกษม. 2548. การเสริมสารปรับสมดุลสารละลายไฟฟ้าในอาหารโปรตีนต่ำ สำหรับสุกรระยะรุ่นถึงขุน /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
เกษมสุข สุขเกษม. การเสริมสารปรับสมดุลสารละลายไฟฟ้าในอาหารโปรตีนต่ำ สำหรับสุกรระยะรุ่นถึงขุน /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548. Print.