รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2005.177
Title การสนับสนุนทางสังคม ความพร้อมในการดูแลและความเครียดของมารดาเด็กออทิสติก /
Creator ประภาศรี ทุ่งมีผล
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2548
Keyword ความเครียด [จิตวิทยา], มารดา, เด็กออทิสติก
ISBN 974-9888-81-2
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ประภาศรี ทุ่งมีผล. (2548) การสนับสนุนทางสังคม ความพร้อมในการดูแลและความเครียดของมารดาเด็กออทิสติก /. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
ประภาศรี ทุ่งมีผล. 2548. การสนับสนุนทางสังคม ความพร้อมในการดูแลและความเครียดของมารดาเด็กออทิสติก /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
ประภาศรี ทุ่งมีผล. การสนับสนุนทางสังคม ความพร้อมในการดูแลและความเครียดของมารดาเด็กออทิสติก /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548. Print.