รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2001.496
Title ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในทัศนะของคนลาว : กรณี กำแพงนครเวียงจันทน์
Creator สุภรัตน์ เชาวน์เกษม
Contributor Suparat Chowkasem
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2544
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf

บรรณานุกรม

สุภรัตน์ เชาวน์เกษม,Suparat Chowkasem. (2544) ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในทัศนะของคนลาว : กรณี กำแพงนครเวียงจันทน์. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
สุภรัตน์ เชาวน์เกษม,Suparat Chowkasem. 2544. ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในทัศนะของคนลาว : กรณี กำแพงนครเวียงจันทน์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
สุภรัตน์ เชาวน์เกษม,Suparat Chowkasem. ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในทัศนะของคนลาว : กรณี กำแพงนครเวียงจันทน์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544. Print.