รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2001.374
Title การหาเส้นทางแบบพลวัตในเครือข่ายเอทีเอ็มโดยใช้จีนีติคอัลกอริทึมและเครือข่ายประสาท
Creator ณัฐวุฒิ บูลย์ประมุข
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2544
Keyword จีเนติกอัลกอริทึม ,พลวัต
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf

บรรณานุกรม

ณัฐวุฒิ บูลย์ประมุข, (2544) การหาเส้นทางแบบพลวัตในเครือข่ายเอทีเอ็มโดยใช้จีนีติคอัลกอริทึมและเครือข่ายประสาท. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
ณัฐวุฒิ บูลย์ประมุข, 2544. การหาเส้นทางแบบพลวัตในเครือข่ายเอทีเอ็มโดยใช้จีนีติคอัลกอริทึมและเครือข่ายประสาท. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
ณัฐวุฒิ บูลย์ประมุข, การหาเส้นทางแบบพลวัตในเครือข่ายเอทีเอ็มโดยใช้จีนีติคอัลกอริทึมและเครือข่ายประสาท. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544. Print.