รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2001.373
Title การศึกษาเชิงวิเคราะห์บทบาทของพระอินทร์ในปัญญาสชาดกฉบับล้านนา
Creator สุภณิดา เชื้ออินต๊ะ
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2544
Keyword วรรณกรรมพุทธศาสนา ,ปัญญาสชาดก ,พระอินทร์
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf

บรรณานุกรม

สุภณิดา เชื้ออินต๊ะ, (2544) การศึกษาเชิงวิเคราะห์บทบาทของพระอินทร์ในปัญญาสชาดกฉบับล้านนา. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
สุภณิดา เชื้ออินต๊ะ, 2544. การศึกษาเชิงวิเคราะห์บทบาทของพระอินทร์ในปัญญาสชาดกฉบับล้านนา. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
สุภณิดา เชื้ออินต๊ะ, การศึกษาเชิงวิเคราะห์บทบาทของพระอินทร์ในปัญญาสชาดกฉบับล้านนา. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544. Print.