รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2001.372
Title ปัญหาที่เนื่องจากยาและผลของการแก้ไขในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในหอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์
Creator อำไพ ทวีอภิรดีเจริญ
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2544
Keyword การใช้ยา ,ปอด ,โรงพยาบาลนครพิงค์ ,โรคปอดอุดตันเรื้อรัง
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf

บรรณานุกรม

อำไพ ทวีอภิรดีเจริญ, (2544) ปัญหาที่เนื่องจากยาและผลของการแก้ไขในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในหอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
อำไพ ทวีอภิรดีเจริญ, 2544. ปัญหาที่เนื่องจากยาและผลของการแก้ไขในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในหอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
อำไพ ทวีอภิรดีเจริญ, ปัญหาที่เนื่องจากยาและผลของการแก้ไขในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในหอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544. Print.