รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2001.371
Title การปรับปรุงพันธุ์เห็ดหอมโดยการผสมพันธุ์ระหว่างเส้นใยนิวเคลียสคู่กับเส้นใยนิวเคลียสเดี่ยว
Creator ศิริพร เดชะอูป
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2544
Keyword เห็ดหอม ,การปรับปรุงพันธุ์
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf
Fulltext#10.pdf

บรรณานุกรม

ศิริพร เดชะอูป, (2544) การปรับปรุงพันธุ์เห็ดหอมโดยการผสมพันธุ์ระหว่างเส้นใยนิวเคลียสคู่กับเส้นใยนิวเคลียสเดี่ยว. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
ศิริพร เดชะอูป, 2544. การปรับปรุงพันธุ์เห็ดหอมโดยการผสมพันธุ์ระหว่างเส้นใยนิวเคลียสคู่กับเส้นใยนิวเคลียสเดี่ยว. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
ศิริพร เดชะอูป, การปรับปรุงพันธุ์เห็ดหอมโดยการผสมพันธุ์ระหว่างเส้นใยนิวเคลียสคู่กับเส้นใยนิวเคลียสเดี่ยว. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544. Print.