รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2000.357
Title สมรรถนะในการบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกรโดยกระบวนการตะกอนเร่ง ที่มีการเติมอากาศเป็นจังหวะ
Creator สุขสถิต เคหา
Contributor suksathit Keha
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2543
Keyword น้ำเสีย ,สุกร ,ฟาร์ม
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf

บรรณานุกรม

สุขสถิต เคหา,suksathit Keha. (2543) สมรรถนะในการบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกรโดยกระบวนการตะกอนเร่ง ที่มีการเติมอากาศเป็นจังหวะ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
สุขสถิต เคหา,suksathit Keha. 2543. สมรรถนะในการบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกรโดยกระบวนการตะกอนเร่ง ที่มีการเติมอากาศเป็นจังหวะ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
สุขสถิต เคหา,suksathit Keha. สมรรถนะในการบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกรโดยกระบวนการตะกอนเร่ง ที่มีการเติมอากาศเป็นจังหวะ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. Print.