รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2000.312
Title ความตระหนักของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่เกี่ยวกับสารเป็นพิษในอาหาร
Creator จุฑามาศ โกมารภัจกุล
Contributor Jutamas Komarapajkul
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2543
Keyword สารพิษ ,วัตถุเจือปนในอาหาร ,อาหาร ,โรงเรียนเทศบาล ,เชียงใหม่ ,ผู้ปกครอง
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf

บรรณานุกรม

จุฑามาศ โกมารภัจกุล,Jutamas Komarapajkul. (2543) ความตระหนักของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่เกี่ยวกับสารเป็นพิษในอาหาร. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
จุฑามาศ โกมารภัจกุล,Jutamas Komarapajkul. 2543. ความตระหนักของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่เกี่ยวกับสารเป็นพิษในอาหาร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
จุฑามาศ โกมารภัจกุล,Jutamas Komarapajkul. ความตระหนักของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่เกี่ยวกับสารเป็นพิษในอาหาร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. Print.