รหัสดีโอไอ 10.14457/CMU.the.2000.310
Title การสอนวิชางานโลหะแผ่นโดยใช้ภาษาอังกฤษ
Creator โสภา ใจวรรณะ
Contributor Sopa Chaiwanna
Publisher มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
Publication Year 2543
Keyword งานโลหะแผ่น ,แผนการสอน ,ภาษาอังกฤษ ,การศึกษาขั้นมัธยม ,ลำปาง
ดิจิตอลไฟล์ Abstract.pdf
Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf
Fulltext#4.pdf
Fulltext#5.pdf
Fulltext#6.pdf
Fulltext#7.pdf
Fulltext#8.pdf
Fulltext#9.pdf

บรรณานุกรม

โสภา ใจวรรณะ,Sopa Chaiwanna. (2543) การสอนวิชางานโลหะแผ่นโดยใช้ภาษาอังกฤษ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,:ม.ป.ท.
โสภา ใจวรรณะ,Sopa Chaiwanna. 2543. การสอนวิชางานโลหะแผ่นโดยใช้ภาษาอังกฤษ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,;
โสภา ใจวรรณะ,Sopa Chaiwanna. การสอนวิชางานโลหะแผ่นโดยใช้ภาษาอังกฤษ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543. Print.